top of page

Inteligencje wielorakie w edukacji dwujęzycznej

Podstawą edukacji w naszej Szkole jest nauczanie zróżnicowane. Dzięki wykorzystaniu Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera zmieniamy spojrzenie na intelektualne sprawności dziecka i tworzymy nową jakość  edukacji bilingwalnej.

 

Model Gardnera wskazuje, że każda osoba dysponuje wszystkimi inteligencjami w różnych kombinacjach i od środowiska w jakim wzrasta zależy, w jakim zakresie są one rozwijane. H. Gardner scharakteryzował 8 z nich. Wszystkie one stanowią podstawę pracy bilingwalnej w naszych placówkach.

 

Wielointeligentna edukacja dla dziecka - autorska koncepcja pracy

 

Wielointeligentna edukacja dla dziecka to koncepcja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym opracowana przez dr Aldonę Kopik oraz mgr Monikę Zatorską, jako odpowiedź na potrzeby zmian we wczesnej edukacji dziecka.

 

Koncepcja opiera się na pięciu filarach:

  • teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,

  • szeroko rozumianej diagnozie, rozpoznawaniu możliwości dziecka,

  • indywidualizacji aktywności edukacyjnej,

  • tworzeniu inspirującego środowiska edukacyjnego – Krain Zabaw, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się,

  • dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, w tym dialogu z dzieckiem.

 

Osnowę koncepcji stanowi głęboko humanistyczna teoria wielorakich inteligencji, której twórcą jest Howard Gardner, neurolog i psycholog (specjalista z zakresu psychologii kognitywnej), profesor Harvardu, laureat przeszło dwudziestu doktoratów honoris causa uniwersytetów i szkół wyższych w wielu krajach.

Uważa on, że inteligencja to potencjał biopsychologiczny, służący przetwarzaniu specyficznych form informacji w określony sposób. Wymienia aż 8 odrębnych typów inteligencji składających się na indywidualny profil inteligencji każdego człowieka. Profil ten jest dynamiczny i podlega ciągłym zmianom. Określenie tego profilu, czyli układu naszych mocnych i słabych stron, poznanie jak (w jaki sposób) jesteśmy zdolni, pozwala rozwijać i wykorzystywać cały wachlarz naszych możliwości.

 

Dzięki wykorzystaniu teorii Howarda Gardnera, zmieniając spojrzenie na intelektualne sprawności człowieka, możemy tworzyć nową wizję edukacji. 

 

Pragniemy, aby ta koncepcja stała się bliska wszystkim nauczycielom, aby była przez nauczycieli rozwijana i wzbogacana dla dobra dzieci. Obserwujemy, że praca oparta na naszej koncepcji wywołuje wspaniałe efekty, pozytywne zmiany, wspiera rozwój, daje wiele satysfakcji, wyzwala motywację i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że stanie się podstawą rozbudzenia na nowo kreatywności, wyjścia poza schematy i narzucane rozwiązania; szansą na zmianę zawodową dla nauczycieli twórczych, aktywnych, poszukujących.

 

Poniżej przedstawiamy własną graficzną symbolikę i krótkie opisy inteligencji wyodrębnionych przez Howarda Gardnera:

Inteligencja językowa – charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i ujmowania zdarzeń. Świat rozumiany jest poprzez słowo.

 

Inteligencja matematyczno-logiczna – charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat rozumiany jest poprzez ciągi zdarzeń oraz liczby.

 

Inteligencja ruchowa – charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami. Świat rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.

 

Inteligencja wizualno-przestrzenna – charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych, wizualizacja. Świat rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.

 

Inteligencja muzyczna – charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm i melodię.

 

Inteligencja przyrodnicza – charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów. Świat rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

 

Inteligencja interpersonalna – charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, umiejętność komunikowania się, rozumienia innych ludzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka.

 

Inteligencja intrapersonalna – charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą i własnym zachowaniem, motywacją i emocjami, poszukiwanie odpowiedzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat samego siebie.

Diagnoza profilu inteligencji prowadzona przez naszych  nauczycieli na każdym etapie edukacji pomaga naszym nauczycielom właściwie zorganizować proces kształcenia.

 

Na bazie obserwacji określamy profil inteligencji dziecka oraz tworzymy opis uwzględniając następujące aspekty:

 

  • mocne i słabe strony funkcjonowania

  • zainteresowania dziecka oraz sposób, w jaki się one  objawiają

  • zalecenia co do sposobów rozwijania szczególnych zdolności i wykorzystania mocnych stron do wspierania tych słabszych

  • propozycje metod i form dalszej pracy w zakresie edukacji językowej, które opierają się na dominujących inteligencjach dziecka.

bottom of page