top of page

Metoda Ortograffiti

Realizując program nauczania wspieramy uczniów przejawiających trudności w nauce czytania, pisania, ortografii oraz specyficzne trudności w nauce matematyki. Od roku szkolnego 2013/2014 z powodzeniem stosujemy Metodę Ortografitii. Dla każdego ucznia ustalany jest indywidualny, dostosowany do jego potrzeb, dobór ćwiczeń.

 

Ortograffiti to metoda praktyczna, realizowana poprzez:

 • systematyczne, wielokrotne powtarzanie danej czynności według określonego schematu,

 • jednoczesne stosowanie ćwiczeń rozwijających funkcje: wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne,

 • angażowanie w procesie uczenia zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

 

Efekty stosowania Metody Ortograffiti:

 • podniesienie sprawności funkcji: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,

 • poprawa płynności czytania,

 • utrwalenie zasad ortograficznych,

 • kształceniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,

 • rozwój form wypowiedzi pisemnej i ustnej,

 • znaczna poprawa poprawności graficznej i ortograficznej pisma,

 • rozwój sprawności językowej oraz sprawności liczenia,

 • zwiększenie motywacji do nauki.

bottom of page